1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen Urban Leafs en zijn klanten, en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.

1.2 Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.

1.3 Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.

1.5 Deze voorwaarden gelden zowel tegenover bedrijven (B2B) als particulieren (B2C).

 2. OFFERTE/AANBIEDING

2.1 Alvorens een offerte uit te brengen zal Urban Leafs zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken aan Urban Leafs.

2.2 Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen. De offerteprijs kan wijzigen bij significante wijzigingen van de grondstoffen.

2.3 De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de verstrekte informatie.

2.4 De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden.

2.5 Urban Leafs is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de vernoemde periode van 30 dagen schriftelijk werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.

2.6 Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is Urban Leafs niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijk door Urban Leafs werden aanvaard.

3. UITVOERING VAN WERKEN

3.1 Urban Leafs voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst.

3.2 De klant verbindt er zich toe vóór de aanvang der werken Urban Leafs een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke duidelijk is aangegeven. Indien een dergelijk plan niet wordt overgemaakt aan ons, heeft zij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen. Dit mag ook mondeling toegelicht worden.

3.3 Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan Urban Leafs onmogelijk aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen-citernes, elektriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen (deze lijst is geenszins limitatief).

3.4 De klant heeft tevens de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen op vraag van Urban Leafs.

3.5 Bij de uitvoering van de werken zal Urban Leafs toezien op een ecologisch verantwoorde verwijdering van afval- en reststoffen. De kosten en taksen ingevolge het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen, afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van werken zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen tussen partijen in de offerte.

3.6 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen steeds in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien deze wijziging een prijswijziging met zich meebrengt, zal Urban Leafs de klant daarover inlichten.

3.7 Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Factoren zoals weersverlet en vertraging van levering grondstoffen spelen hierin o.a. een rol. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annuleren van een bestelling of enige schadevergoeding.

3.8 Urban Leafs behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

4. LEVERINGEN

4.1 Alle leveringen door Urban Leafs zijn apart te betalen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een offerte voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

4.2 Urban Leafs staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte.

4.3 Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering.

4.4 Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van Urban Leafs te bevoorraden, of Urban Leafs te verplichten goederen te leveren van een andere firma.

4.5 Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend. Na het plaatsen van de officiële bestelling worden de planten gereserveerd bij de kwekers. Alle aanpassingen van de plantenlijst na de officiële bestelling zijn onder voorbehoud. De meerprijs die kan ontstaan door de plantenlijst te wijzigen, valt ten laste van de klant.

4.6 Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.

5. BEËINDIGING VAN DE WERKEN

5.1 Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan.

5.2 Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde.

6. PRIJS

6.1 Een prijsopgave door Urban Leafs houdt geen offerte in en Urban Leafs behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien.

6.2 De voor de werkzaamheden verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van Urban Leafs. Tenzij anders vermeld, zullen btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd.

6.3 Urban Leafs behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen inclusief maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen.

7. BETALINGSMODALITEITEN

7.1 In geval van uitvoering van een aanlegwerk gebeurt de betaling van de prijs in 2 termijnen, tenzij anders overeengekomen:

  • 30% van de prijs bij de aanvang van de werken;
  • 70% van de prijs na de oplevering.

Indien het maatwerk betreft kan hiervan afgeweken worden en kan de materiaalkost minimaal als voorschot gevraagd worden.

7.2 De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte werden opgenomen, wordt mee opgenomen in de laatste factuur na de oplevering.

7.3 De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van Urban Leafs. De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen Urban Leafs en de klant. Urban Leafs behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden.

7.4 Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

7.5 Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

7.6 Bij wanbetaling van een bedrijf als klant kan de boete onmiddellijk gevraagd worden, bij particulieren volgen eerst 2 waarschuwingen.

7.7 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

7.8 Bij niet-betaling van een factuur heeft Urban Leafs het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.

7.9 De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

7.10 Protest van een factuur wordt niet aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door Urban Leafs.

7.11 Bij annuleren van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Urban Leafs totdat de klant alle verplichtingen uit de met Urban Leafs gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug op te halen bij de klant op zijn risico en kosten, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn aanvaarding van de uitvoering van werken onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven.

9. KLACHTEN

9.1 Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan Urban Leafs. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat Urban Leafs de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.

9.2 Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.

9.3 Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.

10. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Urban Leafs geeft een garantie van 1 jaar vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en de levering van de goederen, behoudens in geval van overmacht en de hierna vernoemde situaties.

10.2 Schade aan elektronische installaties, beregeningscomputers of pompen kan niet worden verhaald op Urban Leafs, wanneer deze schade het gevolg is van trillingen, storingen op het elektriciteitsnet, chemische stoffen, stralingen, verkeerde handelingen van de klant of overmacht.

10.3 In geval van gebreken in het geleverde goed zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig verder recht op schadevergoeding.

10.4 Urban Leafs garandeert niet dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant ze aanwendt, ook al heeft hij kennis van dat doel.

10.5 Urban Leafs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege hem en/of zijn aangestelden, of fouten of tekortkomingen van de klant. Urban Leafs zal bij verzuim niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor economisch verlies, verlies van een opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies.

10.6 Urban Leafs is niet aansprakelijk voor verzakkingen in de door zijn aangelegde verharde plaatsen zoals opritten, paden en dergelijke, indien de verzakkingen te wijten zijn aan zwaar verkeer van de klant.

10.7 Bij de aanleg van een gazon is Urban Leafs geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden na de inzaai van het terrein, zoals maar niet beperkt tot zware regens of windvlagen, die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.

10.8 De eventuele aansprakelijkheid van Urban Leafs is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de waarde van de geleverde goederen.

10.9 De klant vrijwaart Urban Leafs voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar is.

11. OVERMACHT

11.1 Urban Leafs kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure).

11.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken.

11.3 In omstandigheden van overmacht kan Urban Leafs de overeenkomst beëindigen of de levering van goederen aan de klant annuleren, of kan hij, met instemming van de klant, de goederen volgens overeengekomen termijnen leveren na het opschorten van de leveringen.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 Urban Leafs behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van Urban Leafs en mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van Urban Leafs.

13. GELDIGHEID

13.1 De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

14. TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSGEBIED

14.1 Op elke overeenkomst tussen Urban Leafs en zijn klant is het Belgische recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen Urban Leafs en zijn klanten zullen uitsluitend berecht worden door het vredegerecht en de rechtbanken van België. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren. De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.